Odat? cu accelerarea expansiunii din retail, înregistrat? în ultimii ani mai ales pe partea de magazine de proximitate, supermarketuri ?i magazine de tip discount, retailul modern a ajuns din ce în ce mai mult în localit??i noi din România, în ora?e medii ?i mici ?i chiar în zona rural? prin formate adaptate acesteia, ceea ce a adus noi provoc?ri retailerilor din punct de vedere al lan?ului de aprovizionare.

Aceast? expansiune, îns?, a lansat noi provoc?ri furnizorilor de servicii de transport ?i logistic? care au fost nevoi?i s?-?i adapteze capabilit??ile sau chiar s? creeze noi re?ele de logistic? ?i de transport. Odat? ce diferitele lan?uri logistice au fost optimizate, sistemul furnizorilor de servicii de transport ?i logistic? functioneaz? de la sine, iar unul dintre rezultate este reducerea costurilor de livrare.

Un avantaj competitiv pe care marile companii de retail îl pot ob?ine dintr-un parteneriat de lung? durat? cu un furnizor de servicii de transport ?i logistic? este men?inerea sub control a pre?urilor, proces ce se poate realiza printr-o continu? eficientizare a resurselor necesare acestor activit??i.

Nevoia de a ?ine pre?urile sub control este evident?, mai ales în condi?iile în care 2018 a adus dup? sine un nou val de scumpiri care vor influen?a direct costurile activit??ii de logistic? ?i în egal? m?sur? costurile de transport. Iar aceste costuri se reflect? într-un procent suficient de mare în cheltuielile opera?ionale ale marilor re?ele de magazine, impact ce determin? alegerea mult mai atent? a partenerului de servicii.

De asemenea, costurile de livrare sunt influen?ate atât din punct de vedere logistic cât ?i din punct de vedere administrativ. Partea logistic? ia în calcul regimul de transport (grupaj versus camion întreg), distan?? parcurs?, num?rul de hub-uri, tipul de camion, greutatea ?i volumul m?rfurilor, în timp ce partea administrativ? vine cu cheltuielile aferente asigur?rilor, a personalului angajat ?i a investi?iilor în sisteme IT, la care se ad?ug? investi?iile f?cute în acoperirea de zone noi.

Furnizorul de servicii de transport ?i logistic? va trebui, în consecin??, s? demonstreze un nivel înalt de flexibilitate atât la nivel opera?ional – prin adaptare rapid? la fluctua?iile de volum – cât ?i la nivel structural – prin dezvoltarea re?elei de filiale în zone strategice.

Pentru a putea furniza servicii de transport ?i logistic? la un raport calitate/pre? avantajos ?i timpi de tranzit competitivi, este nevoie de o prezen?? na?ional?.

În calitatea sa de partener al industriei de retail & FMCG din România, pentru a fi cât mai aproape de clien?ii s?i, compania Melina Trade  continu? s? investeasc? în extinderea spa?iilor logistice ?i de cross-docking în zonele ?int? din punct de vedere economic. Bugetul alocat acestor investi?ii  s-a ridicat în 2017 la 14,2 mil lei, asigurând astfel o acoperire na?ional? optim? dar ?i o reducere important? a timpilor de livrare.

Prin cele 9 puncte de lucru situate în Bucure?ti, Arad, Sibiu, Cluj, Bac?u, Bra?ov, Constan?a, Oradea ?i Craiova, dar ?i prin ofertele flexibile de servicii de depozitare ?i transport, compania a pus în mi?care pe parcursul anului trecut aproximativ 10.000 camioane dedicate clien?ilor s?i din industria FMCG, jum?tate din acestea fiind transporturi realizate în condi?ii de temperatur? controlat?.

Cu aproximativ 7.000 de angaja?i, 150 de filiale proprii ?i o cifr? de afaceri anual? preliminar? de 1,55 miliarde de euro (2017), Gebrüder Weiss se num?r? printre companiile de top din domeniul transporturilor ?i logisticii din Europa.

Bazându-se pe o infrastructur? na?ional? prin platforma logistic? proprie cu 9 terminale logistice ?i de cross-docking ?i puncte de lucru situate în Bucure?ti, Arad, Sibiu, Cluj, Bac?u, Bra?ov, Constan?a, Oradea ?i Craiova, Gebrüder Weiss România ofer? solu?ii logistice inteligente pentru clien?ii s?i ?i asigur? servicii flexibile de distribu?ie prin transport rutier, feroviar, aerian ?i maritim.