Spa?ii comerciale: care este cea mai avantajoas? variant? – cump?rarea sau închirierea?

Mai devreme sau mai târziu, orice afacere are nevoie de un spa?iu în care s?-?i desf??oare activitatea ?i s? se dezvolte. În cazul în care exist? disponibilitate financiar?, apar dou? variante: cump?rarea unui spa?iu sau închirierea. Pare simplu, dar dincolo de aparen?e, opera?iunea nu este una tocmai u?oar?. O afacere este un organism complex, care poate s? prind? la un moment dat un mediu propice pentru o dezvoltare rapid? sau, dimpotriv?, s? se degradeze pân? în punctul în care nu se mai poate sus?ine. A?adar, decizia asupra unui spa?iu comercial, de birouri sau de produc?ie propune o serie de provoc?ri.

Atât cump?rarea spa?iului cât ?i închirierea au puncte pozitive ?i puncte negative, a?a c?, înainte de luarea unei decizii finale, o analiz? minu?ioas? se impune. S? vedem care ar fi elementele care trebuie s? intre în analiza premerg?toare lu?rii deciziei.

Cump?rarea spa?iului comercial

Argumente PRO

Controlul – firma de?ine proprietatea asupra spa?iului, astfel încât va putea s?-l amenajeze ?i s?-l optimizeze dup? nevoi. În plus, nu exist? temerea c?, la un moment dat, ar putea veni proprietarul ?i ar putea cere anularea contractului de chirie doar pentru c? a g?sit un chiria? dispus s? pl?teasc? mai mult.

Investi?ie pe termen lung. În timp, proprietatea poate câ?tiga în valoare, iar în cazul unei eventuale vânz?ri ar aduce un profit interesant, pe lâng? beneficiile utiliz?rii unui spa?iu propriu.

Eliminarea unor costuri lunare substan?iale. Chiria este un cost lunar important pentru o firm?. Eliminarea chiriei din lista cheltuielilor lunare duce la o economie important?, resursele economisite putând fi direc?ionate c?tre alte departamente.

Argumente CONTRA

Pre?ul de achizi?ie. Un spa?iu comercial nu este ieftin, a?a c? presupune un efort financiar considerabil din partea cump?r?torului. Mai mult, pe lâng? costurile de achizi?ie intervin ?i cele de amenajare a spa?iului pân? când acesta s? poat? fi utilizat.

Lipsa de flexibilitate. Afacerea s-ar putea s? se dezvolte repede, s? prind? un climat favorabil, ceea ce poate transforma spa?iul „perfect” într-unul nepotrivit în doar câteva luni. În cazul în care firma a contractat ?i un credit pentru achizi?ia spa?iului respectiv, atunci o mutare este mult mai pu?in probabil?.

Costuri. Amenaj?rile post achizi?ie, costurile generate de mentenan?a spa?iului, repara?iile ulterioare sunt costuri pe care le suport? proprietarul. În plus mai sunt ?i taxele pe cl?diri, care trebuie pl?tite anual c?tre administra?ia local?.

 

Închirierea unui spa?iu comercial

Argumente PRO

Flexibilitate. Firma î?i poate adapta spa?iul în func?ie de nevoi în orice moment. Dac? este nevoie de o restrângere a activit??ii, un spa?iu mai mic este oricând disponibil, iar în cazul unei extinderi, un spa?iu mai generos poate fi închiriat oricând. Practic, firma se poate adapta mai u?or unei schimb?ri care s-ar resim?i ?i asupra nevoilor locative.

Reactivitate. Firma poate reac?iona mai rapid atunci când apar oportunit??i noi pentru c? nu are blocat? o sum? considerabil? într-un bun imobiliar. Disponibilitatea unor resurse financiare poate face diferen?a în momentul în care apare o oportunitate major? de extindere a afacerii.

Argumente CONTRA

Major?ri ale chiriei. Din diverse motive, proprietarul poate cre?te chiria, m?car pentru a o sincroniza cu rata infla?iei. A?adar, se produce o cre?tere la nivelul costurilor lunare care va putea afecta resursele altor departamente.

Lipsa controlului. Proprietarul poate decide oricând s? vând? spa?iul, a?a c? activitatea normal? a firmei chiria?e va fi afectat?. Mutarea într-o alt? loca?ie genereaz? costuri suplimentare ?i poate afecta respectarea angajamentelor fa?? de clien?i.

Ambele variante se pot dovedi fiabile pentru o companie. Depinde de tipul companiei, de poten?ial ?i de al?i factori interni ?i externi care dintre cele dou? variante este potrivit? pentru fiecare caz în parte.